Remissyttrande - Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Remissyttrande: 29 september 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/686
Ert diarienr: Fi2020/03070/FPM

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget. Verket efterfrågar dock ett mer utvecklat resonemang kring gränsdragningen mellan Konsumentverkets och Finansinspektionens tillsynsansvar.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult samt jurist Anna Gunnarsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande