Remissyttrande - promemorian Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Remissyttrande: 24 november 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1137
Ert diarienr: Fi2020/04385

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket tillstyrker en förlängd giltighet av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Med anledning av den pågående pandemin föreligger det en fortsatt risk för ett ökat problemspelande, framförallt gällande särskilt riskfyllda spelformer. Mot bakgrund av det finner Konsumentverket att det finns goda skäl att förlänga giltigheten av förordningen.

I övrigt hänvisas till Konsumentverkets tidigare remissvar i ärende Fi2020/01934/OU.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också föredragande jurist Josefin Holmberg deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Josefin Holmberg, föredragande