Remissyttrande - promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Remissyttrande: 23 november 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1071
Ert diarienr: Fi2020/04288

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också juristen Charlotte Söderlund och föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande