Remissyttrande - promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Remissyttrande: 23 november 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/723
Ert diarienr: M2020/01180/R

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket instämmer i promemorians bedömning att ytterligare åtgärder behövs för att minska exporten av nya klimatbonusbilar och är i stort positivt till de ändringar som föreslås i promemorian.

Konsumentverket har följande synpunkter och kommentarer till förslagen i promemorian.

Konsumentverket ställer sig positiv till att regelverket ändras så att tidpunkten då bilen ställts på används istället för när bilen förvärvades.

Konsumentverket anser att en följd av förordningen kan bli att fordonsägare som nyttjat klimatbonusen kan tvingas driva enskilda tvister i domstol mot en eller flera efterföljande ägare. Förordningen riskerar att leda till en inlåsningseffekt för konsumenter. Att en så lång tid som fem år satts för registrering kan bidra till att konsumenter drar sig för att köpa en klimatbonusbil på grund av risken för att behöva betala tillbaka bonusen eller för att behöva driva en tvist vid en eventuell försäljning av bilen. Även företag kan ha minskat intresse av införskaffandet av en klimatbonusbil på grund av den här risken.

Konsumentverket föreslår därför att registreringstiden minskas till tre år, vilket för närvarande är den vanligaste tidsperioden för leasingavtal. Det skulle innebära mindre risk för konsumenterna och företag att behöva driva enskilda tvister gällande tillbakabetalande av klimatbonusar från senare ägare. Konsumentverket rekommenderar även att en uppföljning och utvärdering av effekterna görs för att bedöma behovet av andra eller ytterligare åtgärder för att minska exporten av nya klimatbonusbilar.

 _____________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också juristen Charlotte Söderlund och föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

 _____________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande