Remissyttrande - Skatt på modet, betänkande SOU 2020:20

Remissyttrande: 21 september 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/607
Ert diarienr: Fi2020/01583/S2

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket delar bedömningen att nuvarande konsumtion av kläder och skor behöver förändras och ser sammantaget positivt på förslaget utifrån syftet att minska förekomsten av och risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor.

Den starkaste styrningen vore förstås om alla skadliga kemikalier kunde förbjudas. När så inte är möjligt kan ekonomiska styrmedel som skatter utgöra ett nästbästa alternativ. Skatter kan utgöra en viktig grund för att påverka producenter att ställa om produktionen av kläder och skor i en mer hållbar riktning och konsumenter att handla mer miljöanpassat.

Konsumentverket lämnar inga synpunkter på utformningen av skatteförslaget men är tveksam till om den bedömda kostnadsökningen för konsumenten kommer att påverka inköpen särskilt mycket. Det vill säga om kläder och skor med innehåll av skadliga kemikalier blir tillräckligt mycket dyrare för att konsumenterna i någon högre grad ska välja bort dessa produkter. Om skatten kommer innebära eller bidra till att producenter av kläder och skor förändrar kemikalieanvändningen, och utbudet därmed förändras, kommer den dock fylla ett viktigt syfte. Skatten kan även utgöra ett symbolvärde och en signal om problematiken med kemikalieanvändning i produktionen av kläder och skor, särskilt om skatten kombineras med information.

Konsumentverket ser det som viktigt att försäljning, uthyrning och återanvändning av begagnade kläder och skor inte drabbas av konkurrensnackdelar av en skatt på kemikalier i kläder och skor, utan tvärtom stimuleras av en sådan skatt. Utredningen har också tänkt i de banorna, men det är svårt att bedöma de faktiska konsekvenserna av förslaget. Om en skatt dessutom innebär en allmän kostnadsökning för nyinköp av kläder och skor och leder till en minskad konsumtion av nya varor kan den bidra till en mer hållbar och cirkulär utveckling. Att bland annat få bort skadliga kemikalier ur de produkter som säljs är en förutsättning för en hållbar cirkulär ekonomi.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också utredaren Johan Jarelin och föredragande handläggaren Katarina Jacobson deltagit.

__________________________

 

Cathrin Lundquist, beslutande 
Katarina Jacobson, föredragande