Remissyttrande - SOU 2018:88 LSS-utredningen

Remissyttrande: 13 oktober 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/681
Ert diarienr: S2019/00088/SOF

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.sof@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på utredningens förslag.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Karoline Sjölander. Föredragande har varit utredaren Anna-Carin Widmark.

__________________________

Karoline Sjölandet, beslutande
Anna-Carin Widmark, föredragande