Remissyttrande - SOU 2020:48 – Skatt på engångsartiklar

Remissyttrande: 10 december 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/969
Ert diarienr: Fi2020/03342

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
Jonas Ljungberg 

 

Konsumentverket är positiv till förslaget om en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare.

Konsumentverket lämnar inga synpunkter på utformningen av skatteförslaget eller bedömningen om en översyn av straffbestämmelserna för nedskräpning men vill poängtera vikten av att uppföljning och analys av skattens effektivitet genomförs och att en tidpunkt för utvärdering bör beslutas i samband med ikraftträdandet.

Skäl

Konsumentverket gör bedömningen att förslaget har potential att öka konsumentens möjlighet och motivation att välja alternativ till engångsartiklar av plast. Utbud och pris påverkar i hög utsträckning de val konsumenten gör och en prisförändring har därmed potential att åstadkomma effekt. Konsumentverket delar bedömningen att hur stor effekten av skatten blir på förbrukningen av engångsmuggarna och engångsbehållarna för mat beror på konsumenternas priskänslighet för engångsartiklarna och på viljan och möjligheten att ställa om hos olika aktörer.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har föredragande utredare Anna-Maria Lundholm deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Anna-Maria Lundholm, föredragande