Remissyttrande - SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Remissyttrande: 16 oktober 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: Dnr 2020/691
Ert diarienr: A2020/01490/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
103 33 Stockholm
a.remissvar@regeringskansliet.se
maria.rasmussen@regeringskansliet.se

 

Sammanfattning
Konsumentverket har granskat det remitterade betänkandet utifrån sitt sin roll som statlig arbetsgivare och som föreslagen behörig myndighet för en av de externa rapporteringskanalerna.

Konsumentverket har inga särskilda synpunkter på de förslag som presenteras. Som relativt liten myndighet ser dock Konsumentverket begränsningar i förutsättningarna att genom omfördelning av befintliga resurser och inom nuvarande beviljade anslag kunna hantera de ökade kostnader som de nya funktionerna medför.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också generaldirektör Cecilia Tisell, avdelningschef Joachim Allard, HR-chef Maria Sundgren, enhetschef Daniel Karfs, verksjurist Elin Söderlind och föredragande HR-partner Karin Tetzlaff deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande

Karin Tetzlaff, föredragande