Remissyttrande av Promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Remissyttrande: 21 september 2020
REMISSYTTRANDE

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Katarina Jacobson, föredragande