Remissyttrande avseende DS 2020:13 Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

Remissyttrande: 30 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2020/648
Ert diarienummer: Ju2020/02447/L3

Justitiedepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande