Remissyttrande avseende promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Remissyttrande: 17 juli 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr. 2020/559
Ert diarienr: Fi2020/02469/S2

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Emma Hedge deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Emma Hedge, föredragande