Remissyttrande avseende TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

Remissyttrande: 30 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2020/650
Ert diarienummer: S2020/04834/FS

Socialdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Anna Stjärnhem, beslutande 
Peter Vikström, föredragande