Remissyttrande Departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non cash-direktivet (Ds 2020:1)

Remissyttrande: 14 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/148
Ert diarienr: Ju2020/00180/L5

Justitiedepartementet

Straffrättsenheten

Ju.remissvar@regeringskansliet.se

Ju.L5@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 _________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande jurist Rudina Muliqi deltagit.

 _________________________

Joachimn Allard, beslutande
Rudina Muliqi, föredragande