Remissyttrande gällande promemorian Justerad beräkning av bilförmån

Remissyttrande: 7 december 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1116
Ert diariner: Fi2020/04374

Infrastrukturdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande