Remissyttrande om ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

Remissyttrande: 14 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/237
Ert diarienr: Fi2020/00855/V

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

Information till kund om kostnader när en investeringstjänst erbjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt

Konsumentverket har tillsynsansvar över informationsbestämmelsen i 9 kap. 16 § lagen om värdepappersmarknaden, vilken avser så kallad ”korsförsäljning”. Konsumentverket tillstyrker förslaget om justering av paragrafen, då det ger konsumenten rätt till information om kostnader för respektive komponent, oavsett om de kan köpas separat eller inte. Detta ger enligt Konsumentverkets mening en bättre och tydligare överblick av den sammantagna kostnadsbilden och underlättar för konsumenten att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Finansinspektionens rätt att ingripa mot en auktoriserad eller registrerad administratör av referensvärden som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU:s förordning om referensvärden

Konsumentverket tillstyrker även förslaget om att Finansinspektionen ska ha rätt att ingripa mot en auktoriserad eller registrerad administratör av referensvärden som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU:s förordning om referensvärden ifråga om det som gäller beträffande EU-referensvärden för klimatomställning eller EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.

”Hållbara investeringar” är något som i allt större utsträckning efterfrågas av konsumenter och därmed allt oftare används i marknadsföring av finansiella produkter. Det är därmed av stor vikt att den hållbarhetsinformation som kommuniceras till konsumenter är korrekt. Referensvärden är en del av sådan information. En möjlighet för Finansinspektionen att ingripa mot administratörer som åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen är enligt Konsumentverkets mening positivt, då den kan säkerställa att den information som lämnas är korrekt. Detta minskar i sin tur risken att konsumenten vilseleds om en finansiell produkts hållbarhetsegenskaper.

Rätt för Finansinspektionen att förbjuda offentliga uppköpserbjudanden och marknadsföring av sådana uppköpserbjudanden

Konsumentverket tillstyrker även förslaget om att införa en rätt för Finansinspektionen att förbjuda offentliga uppköpserbjudanden och marknadsföring av sådana uppköpserbjudanden, för det fall de strider mot bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Konsumentverket anser att en sådan befogenhet bidrar till ett ökat investerarskydd, något som även påtalats i promemorian.  

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande