Remissyttrande om anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Remissyttrande: 11 augusti 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/656
Ert diarienr: Fi2020/03009FPM

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.fma.fpm@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschef Daniel Karfs. I handläggningen har också föredragande jurist Anna Gunnarsson deltagit.

 __________________________

Daniel Karfs, beslutande                                                 
Anna Gunnarsson, föredragande