Remissyttrande om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Remisspromemoria: 15 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/278
Ert diarienr: Fi2020/01016/FPM

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till att avse de delar som rör myndighetens uppdrag att tillvarata konsumenternas intressen.

Konsumentverket välkomnar de åtgärder som vidtas för att öka konsumentskyddet, förenklar återköps- och flyttprocessen, samt reducerar de kostnader som uppkommer för konsumenter i samband med sådana åtgärder. Förslaget möjliggör en bättre överblick gällande vilka kostnader en flytt eller ett återköp kan komma att medföra. Vidare ger förslaget om att införa ett fribelopp konsumenten en möjlighet att samla sitt försäkringssparande på ett ställe istället för att ha flertalet försäkringar till lägre belopp utspridda hos olika försäkringsbolag. 

Konsumentverket instämmer i den argumentation som förs i utredningen gällande försäkringsföretagens begränsade koppling till försäkringsprodukten, då det är försäkringstagaren själv som väljer hur kapitalet ska placeras, ansvarar för förvaltningen och i regel även står risken för placeringarna. Av den anledningen delar verket utredningens bedömning att det inte kan anses skäligt att försäkringsföretagen tar ut någon annan avgift än den som är kopplad till direkta administrativa kostnader i samband med flytt eller återköp.

Konsumentverket tillstyrker även såväl förslaget om ett avgiftstak och hur detta ska beräknas samt att en automatisk flytt av individuell tjänstepension inte bör införas.

När det gäller frågan om en eventuell retroaktiv tillämpning av avgiftsbestämmelserna delar verket utredningens ståndpunkt. Med tanke på att de försäkringar som omfattas av utredningen ofta löper under långa avtalstider kommer det dröja länge innan förslagen får någon verklig effekt om en retroaktiv tillämpning av reglerna inte införs. Konsumentverket tillstyrker därför även förslaget om retroaktiv tillämpning.

_____________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult samt jurist Anna Gunnarsson deltagit.

_____________________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna Hult, föredragande