Remissyttrande om en ny riksbankslag SOU (2019:46)

Remissyttrande: 15 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarenr: 2019/1586
Ert diarienr: Fi2019/04029/B

Fi.remissvar@regeringskansliet.se
Fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket tillstyrker 4 kapitlet, kontanter, i förslag till ny riksbankslag.

När det gäller frågan om kontanthantering hänvisar Konsumentverket till sitt tidigare yttrande gällande SOU 2018:42, Riksbankskommitténs delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter.

Därutöver tillstyrker Konsumentverket förslaget om en utredning om statens roll i betalningssystemet och på betalningsmarknaden som föreslås i del 3 kapitel 34.8.

I övrigt har Konsumentverket inga ytterligare kommentarer.

__________________________

 Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också Rudina Muliqi, jurist och föredragande jurist Anna Hult deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna Hult, föredragande