Remissyttrande om en översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Remissyttrande: 9 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/459
Ert diarienr: Fi2020/01995/FPM

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.fma.fpm@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

5. Avtalsfrihet i fråga om den information som lämnas vid kollektivavtalad tjänstepension

Konsumentverket tillstyrker förslaget om avtalsfrihet i fråga om den information som ska lämnas vid kollektivavtalad tjänstepension för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser då förslaget innebär att konsumenterna får samma typ av information oavsett hur deras kollektivavtalade tjänstepension tryggas.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också jurist Anna K Hult och föredragande jurist Anna Gunnarsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande