Remissyttrande om Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

Remissyttrande: 13 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/149
Ert diarienr: N2020/00305/RS

Näringsdepartementet

Rättssekretariatet, rättsenheten

n.remissvar@regeringskansliet.se

n.rs.remisser@regeringskansliet.se

Konsumentverket tillstyrker promemorians förslag och bedömningar under avsnitten 4, 6.6.2 och 6.6.3 om att Konkurrensverket ska ges behörighet att som första instans få besluta om konkurrens- och utredningsskadeavgifter och att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas. Konsumentverket har i övrigt inga synpunkter på de förslag och bedömningar som lämnas i promemorian.

 _____________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande KO och biträdande avdelningschefen Daniel Karfs. Remissföredragande har varit processrådet Pär Magnusson.

 _____________________

Daniel Karfs, beslutande
Pär Magnusson, föredragande