Remissyttrande om promemorian ”Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19”

Remissyttrande: 8 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/446
Ert diarienr: Fi2020/01934/OU

Finansdepartementet

Konsumentverket instämmer i att det för närvarande föreligger många riskfaktorer för ett ökat problemspelande, däribland ekonomiska svårigheter, social distansering, begränsat utbud av mindre riskfyllda spelformer samt ökad möjlighet till spel på grund av arbetslöshet, permitteringar, hemma-arbete och inställda aktiviteter. Mot denna bakgrund, och med anledning av de indikationer som redogörs för i promemorian, anser Konsumentverket att det finns goda skäl att införa de ytterligare restriktioner som föreslås avseende särskilt riskfyllda spelformer i syfte att skydda folkhälsan.

I tidigare remissvar på spelområdet (se Konsumentverkets yttrande över SOU 2017:30 och Ds 2015:46) har Konsumentverket framfört åsikten att bonuserbjudanden inte bör få förekomma vid marknadsföring av spel. Enligt verkets bedömning bidrar sådan marknadsföring sannolikt till en ökning av antalet personer som utvecklar spelproblem. Konsumentverket har även i de större tematiska granskningar som genomförts på spelområdet under 2019 och 2020 bedömt att regler och villkor för bonuserbjudanden i många fall inte presenteras på ett för konsumenten godtagbart sätt i marknadsföringen.

Det förekommer även marknadsföring av bonuserbjudanden med höga omsättningskrav och andra långtgående, omfattande och komplicerade villkor, vilka kan utgöra en stor risk för att konsumenter spelar för mer än vad de ursprungligen har tänkt sig. Konsumentverket har lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen i syfte att pröva om ett sådant bonuserbjudande kan anses uppfylla kravet på måttfullhet enligt 15 kap. 1 § spellagen (2018:1138). Mot bakgrund av ovanstående är Konsumentverkets uppfattning att ett förbud mot bonuserbjudanden bör införas. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder (direktiv 2005/29/EG) bör inte hindra detta, då ett sådant förbud skulle motiveras av hänsyn till skyddet för konsumenters hälsa. I avsaknad av ett förslag om förbud mot bonuserbjudanden ser Konsumentverket dock positivt på en begränsning som den aktuella, det vill säga ett maxtak för bonusbelopp.

De föreslagna inskränkningarna på spelområdet är långtgående, även om de är tillfälliga. Konsumentverket kan ha viss förståelse för de licensierade bolagens farhåga att konsumenter i högre utsträckning kan komma att vända sig till den olagliga spelmarknaden. Istället för ett stärkt spelarskydd skulle dessa konsumenter då omfattas av ett lägre konsumentskydd än vad som gäller enligt spellagens vanliga regler.

Konsumentverket har i tidigare remissvar (se Konsumentverkets yttrande över SOU 2017:30) ansett att en av de viktigaste frågorna för att licenssystemet ska fungera är en hög kanaliseringsgrad, innebärande att olicensierade aktörer inte verkar på den svenska spelmarknaden. Bland de anmälningar som inkommer till Konsumentverket och genom omvärldsbevakning ser verket att det förekommer en inte obetydlig marknadsföring för olicensierade spelbolag, till exempel genom utskick av direktreklam till avstängda spelare och genom jämförelsesajter för onlinekasinon. Det har redan införts ett antal ”verktyg” som Spelinspektionen kan använda sig av för att förhindra tillhandahållande och marknadsföring av olagligt spel. Konsumentverket ser dock positivt på att såväl Spelmarknadsutredningen som Spelinspektionen har fått i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder för att stänga ute olicensierat spel. Konsumentverkets uppfattning är att fler åtgärder sannolikt behövs för att kunna upprätthålla en hög kanaliseringsgrad.   

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Elin Häggeborn deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande 
Elin Häggeborn, föredragande