Remissyttrande om stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Remissyttrande: 12 februari 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/1492
Ert Diarienummer: Fi2019/03768/B

Regeringskansliet

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket ställer sig positivt till förslaget att lagen om inlåningsverksamhet ska upphävas.

Verket har genom åren konstaterat att det föreligger konsumentproblem med inlåningskonton som inte omfattas av insättningsgaranti. Detta är något som även Finansinspektionen konstaterat i sin rapport ”Tillsyn och registrering”, samt löpande pekat på i sina årliga konsumentskyddsrapporter.

Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete vid flera tillfällen granskat inlåningsföretagens informationsskyldighet och då uppmärksammat brister. Det har vidare framkommit att konsumenters kunskap om skillnaden mellan inlåningskonton hos inlåningsföretag utan insättningsgaranti och inlåningskonton hos kreditinstitut med insättningsgaranti är begränsad. Bristen på kunskap om kontotypens egenskaper, i kombination med risken att investera i en sådan typ av sparande, försätter konsumenten i en utsatt position.

Vad gäller ekonomiska föreningar som redan finns registrerade hos Finansinspektionen har Konsumentverket i sitt tillsynsarbete hittills inte uppmärksammat några konsumentproblem. Dessa ekonomiska föreningar tycks inte heller tillhöra den kategori aktörer som Finansinspektionen varnat för i sin rapport. Konsumentverket har därför inget att invända mot förslaget att de ekonomiska föreningar som redan är registrerade hos Finansinspektionen, undantas i förslaget. För det fall dessa ekonomiska föreningar får fortsätta bedriva inlåningsverksamhet står de fortsatt under Konsumentverkets tillsyn enligt 10 respektive 29 §§ marknadsföringslagen (2008:486) vad gäller informationsbestämmelserna i den upphävda lagen.

_______________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har enhetschef Gabriella Fenger-Krog och föredragande jurist Anna K Hult deltagit.

________________________________

Joachim Allard, beslutande

Anna K Hult, föredragande