Remissyttrande Tillitsdelegationens slutbetänkande ”Med tillit följer bättre resultat” SOU 2019:43

Remissyttrande: 22 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/87
Ert diarienr: Fi2019/03441SFÖ

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig upphandling
Enheten för statlig förvaltning

 

Konsumentverket har deltagit i det nätverk där statliga myndigheter under ledning av Tillitsdelegationen fört dialog och delat erfarenheter om en mer tillitsbaserad styrning och ledning av offentlig verksamhet. Det är självklart att verksamhet vinner på ett ömsesidigt tillits- och förtroendefullt förhållningssätt mellan chefer och medarbetare. Detta torde redan sedan länge vara normalfallet i den statliga förvaltningen.

Begreppet ”tillitsbaserad styrning och ledning” är vagt och inbjuder till många olika tolkningar. Konsumentverket bedömer att det skulle förenkla den önskade utvecklingen att särskilt lyfta fram vikten av att anställdas fulla kompetens och potential kommer samhället/medborgarna till godo.

Konsumentverket ifrågasätter om Arbetsgivarverket, i egenskap av fristående arbetsgivarorganisation, är lämplig mottagare av det stödjande uppdrag som delegationen föreslår. Ett enkelt sätt att både främja och driva den önskade utvecklingen är att regeringen/departementen inom redan befintliga former för dialog och uppföljning ägnar frågan om tillitsbaserad styrning särskild uppmärksamhet. 

I övrigt har Konsumentverket inga kommentarer.

 _______________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Cecilia Tisell. I handläggningen har också ställföreträdande generaldirektören Mia Ohlsson, avdelningscheferna Joachim Allard och Anna Stjärnhem samt föredragande kommunikationsstrategen Malin Kornfeld deltagit.

 _______________________________

Cecilia Tisell, beslutande 
Malin Kornfeld, föredragande