Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Remissyttrande: 5 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1230
Ert diarienr: I2020/03164

i.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Gustaf Danielsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Gustaf Danielsson, föredragande