Promemoria – Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut som fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas

Remissyttrande: 7 januari 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1070
Ert diarienr: N2020/02564

n.remissvar@regeringskansliet.se

stina.nordstrom@regeringskansliet.se

 

Konsumentverkets ställningstagande

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

Skälen för Konsumentverkets ställningstagande

Enligt 5 § förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion ska Konsumentverket utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om marknadsföring. Konsumentverket får inte delegera sitt ansvarsområde till ett kontrollorgan, jfr. 3 § lag om kontroll av ekologisk produktion. Konsumentverket ifrågasätter därmed påståendet på sid. 5 i promemorian om att ett kontrollorgan inom ekologisk produktion kan ges rätt att förbjuda marknadsföring av ett parti.

Eftersom Konsumentverket inte får delegera sina kontrolluppgifter berörs myndigheten inte direkt av lagförslaget.

Förslaget berör emellertid Konsumentverket och konsumentskyddet indirekt.  

Konsumentverket delar uppfattningen att det är av stor vikt att konsumenter har förtroende för att ekologiska produkter framställs i enlighet med befintliga krav, för att marknaden för ekologisk produktion ska fungera. Mot den bakgrunden är det väsentligt att beslut som fattas angående kontroll av ekologisk produktion är riktiga i sak samt att tveksamma beslut bedöms och avgörs av domstol. Förslaget att de delegerande myndigheterna ska få partsställning och klagorätt vid domstol i dessa fall skulle kunna bidra till att fler i sak riktiga beslut meddelas.

Mot förslaget kan invändas att den delegerande myndigheten saknar den detaljerade sakkunskapen som kontrollorganet har och mot den bakgrunden kan det ifrågasättas hur ofta den delegerande myndigheten faktiskt skulle överklaga länsstyrelsens beslut.

Konsumentverket delar uppfattningen att det är tveksamt att länsstyrelsens beslut överklagas i större utsträckning om istället kontrollorganen skulle inta partsställning och ha klagorätt i domstol. Detta eftersom kontrollorganen kan sakna processvana och dra sig för kostsamma domstolsprocesser.

Sammantaget bedömer Konsumentverket, i enlighet med utredningen, ändå att förslaget skulle kunna bidra till att flera beslut kan komma att överklagas av den delegerande myndigheten och prövas i domstol, vilket i sin tur kan leda till att besluten blir riktiga i sak och att konsumenterna har fortsatt förtroende för marknaden för ekologisk produktion.  

__________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande Konsumentombudsmannen Daniel Karfs. I handläggningen har också föredragande processrådet Ida Nyström deltagit.

__________________________

Daniel Karfs, beslutande
Ida Nyström, föredragande