Remiss av Affärsverkets svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Remissyttrande: 28 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/702
Ert diarienummer: I2021/01937

i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande