Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Remissyttrande: 4 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/775
Ert diarienummer: I2021/02381

i.remissvar@regeringskansliet.se
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Johan Ohlsson, föredragande