Remissyttrande - Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, SOU 2021:14

Remissyttrande: 11 maj 2021

Vårt diarienummer: 2021/407
Ert diarienummer: S2021/02787

Socialdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cathrine Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredare Ingrid Eriksson deltagit.

Cathrine Lundqvist, beslutande
Ingrid Eriksson, föredragande