Remissyttrande av delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66)

Remissyttrande: 13 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/697
Ert diarienummer: Ku2021/01812

Kulturdepartementet
Ku.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande KO Daniel Karfs. I handläggningen har också föredragande verksjurist Elin Söderlind deltagit.

Daniel Karfs, beslutande
Elin Söderlind, föredragande