En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45)

Remissyttrande: 13 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/615
Ert diarienummer: N2021/01749

Regeringskansliet
Att.
n.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Maja Rogemyr deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Maja Rogemyr, föredragande