Remissyttrande - En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Remissyttrande: 7 april 2021

Vårt diarienr: 2021/47
Ert diarienr: Fi2020/02978

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning

 

Konsumentverket har följande kommentarer och synpunkter till förslagen i utredningen.

7.4 Lagstiftning

Konsumentverkets uppfattning är att utbildningen inte bör regleras genom lag. Frågor av denna art som riktar sig mot statliga myndigheter bör som utgångspunkt regleras genom förordning, regeringsuppdrag eller annan särskild ordning.

7.5 Personer som omfattas av lagen

7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 Alla statligt anställda, uppdragstagare, praktikanter

Konsumentverket anser att det är värdefullt att statligt anställda ges en likvärdig utbildning och därigenom får en god kännedom om rollen som statstjänsteman. Konsumentverket ifrågasätter dock obligatoriet att alla statligt anställda ska delta i den utbildning som utredningen föreslår, oavsett tidigare kunskaper kring statstjänstemannarollen. Detsamma gäller uppdragstagare, praktikanter och visstidsanställda med kort anställningstid, där myndigheten bör få besluta om undantag.

9 Grundutbildningens form

Konsumentverket anser att om en obligatorisk utbildning för statligt anställda ska införas bör den vara anpassningsbar och flexibel utifrån myndigheternas storlek, verksamheternas karaktär och de anställdas förkunskaper.

9.2.2 och 8.1.5 Grundutbildningens tidsomfattning

Konsumentverket anser att det är innehållet som ska styra vilken tidsomfattning utbildningen får. Det är angeläget att de omfattande kostnaderna i form av arbetstid, verksamhetspåverkan och kringkostnader verkligen vägs mot beräknad effekt. En tidsmässigt omfattande obligatorisk utbildning skulle få extra stora konsekvenser, inte minst under införandet.

9.2.3 e-utbildning

Konsumentverket tycker att den del i utredningen som avser en gemensam e-utbildning inom statsförvaltningen är bra och tillstyrker därför förslaget.

9.3.3 Myndighetsöverskridande gruppdiskussioner i regionen

Konsumentverket avstyrker förslaget om fysiska träffar inom regionen. För att det ska bli givande gruppdiskussioner är en förutsättning ett begränsat antal deltagare. Vid fysiska träffar skulle det innebära att ett stort antal regionala träffar genomförs varje år med omfattande logistik och kostnader som följd.

Kostnaderna för regionala fysiska träffar blir höga för bland annat resor och arbetstid. Digitala träffar skulle minska kostnaderna och är ur den aspekten ett bättre alternativ.

Det bör vara upp till myndigheterna själva att avgöra formerna för gruppdiskussioner, dvs om de ska vara myndighetsöverskridande och i så fall vilka andra myndigheter man väljer att samarbeta med. Vid fysiska myndighetsöverskridande diskussioner blir det de regionala förutsättningarna som avgör vilka en enskild myndighet ska samarbeta med. Det är troligt att samarbete i dessa frågor är mer givande om de sker med myndigheter inom samma politikområde eller som arbetar med närbesläktade frågor. För att uppnå likvärdighet i diskussionerna bör dessa, oavsett om de genomförs internt eller tillsammans med andra myndigheter, baseras på innehåll och upplägg som tagits fram centralt i statsförvaltningen.

Sammantaget är Konsumentverkets uppfattning att det inte är effektivt att ha ett obligatorium på myndighetsöverskridande gruppdiskussioner, oavsett om de är fysiska eller digitala utan detta ska vara upp till varje myndighet att finna formerna för.

9.4.2 och 13.2.3 Utbilda handledare som ska hålla i de regionala gruppdiskussionerna

Konsumentverket avstyrker förslaget om att utbilda handledare enligt utredningens förslag. Det blir en mycket omfattande och kostsam hantering, med ett stort antal handledare som ska utbildas och med stort behov av kontinuerlig påfyllnad av nya handledare. Vi bedömer inte att värdet av den likvärdighet utredningen anser att man uppnår, genom att de utbildade handledarna håller i gruppdiskussionerna, är i paritet med insatsen. Konsumentverket föreslår istället att en adekvat och anpassad, digital utbildning och handledarvägledning tas fram som stöd för de som ska hålla i gruppdiskussionerna. På det sättet skulle likvärdighet uppnås i stor utsträckning och det vore en effektiv och omsorgsfull hantering av skattemedlen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Anna Stjärnhem, Avdelningschef. I handläggningen har också Maria Sundgren, HR-chef, Joachim Allard, Avdelningschef och föredragande HR-partner Karin Olsson Wärn deltagit.

Anna Stjärnhem, beslutande                                         

Karin Olsson Wärn, föredragande