Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter ”Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion” samt ”Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige”

Remissyttrande: 28 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/789
Ert diarienummer: I2021/00006

i.remissvar@regeringskansliet.se
i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Emelie Neidre, föredragande