Remissyttrande - Ett producentansvar för textil, betänkande (SOU 2020:72)

Remissyttrande: 19 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1298
Ert diarienr: M2020/02005

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget. Ett producentansvar för textil kan utgöra en del i arbetet för en mer hållbar textilanvändning. Som beskrivs i utredningen behövs ytterligare styrmedel för en sådan utveckling.

Skäl

Det behövs förändringar i alla led av textilområdet och en ökad nyttjandegrad och återanvändning av befintliga textilier för att förebygga uppkomsten av avfall. Konsumentverket välkomnar ett producentansvar så som nu föreslaget där materialåteranvändning och materialåtervinning gynnas.

Konsumentverket ställer sig bakom rekommendationen om en utredning för konkreta åtgärder som ytterligare främjar hållbar produktion och konsumtion av textil och mode.

Återvinning är ett väl känt område för svenska konsumenter. Ett producentansvar för textil bör innebära att hanteringen för konsumenterna underlättas jämfört med idag. Informationen som ska ges i samband med producentansvaret är ett viktigt komplement och kan även bidra till ökad kunskap om textiliers miljöpåverkan.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också utredaren Eva Holmgren och föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Katarina Jacobsen, föredragande