Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Remissyttrande: 26 augusti 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/92
Ert diarienummer: Fi2021/00300

Finansdepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga att lämna på det aktuella förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrine Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

Cathrine Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande