Remissyttrande - förslaget om tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik

Remissyttrande: 12 februari 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr:2021/146
Ert diarienr: S2021/01286

s.remissvar@regeringskansliet.se

 

Förslaget till begräsningar i långväga kollektivtrafik utgår i huvudsak från att resenärer köpt biljetten i förväg. Det bör framhållas att det inte är ovanligt att resenärer med periodkort använder sig av långväga kollektivtrafik.

Promemorian framhåller att kravet om att begränsa antalet resenärer kan lösas genom att det införs krav på att resan bokas i förväg. För det fall att krav införs för platsbokning förutsätter Konsumentverket att det också omfattar resenärer med giltiga periodkort. Det bör även framhållas att för det fall trafikutbudet ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för resenären har denne rätt att frånträda avtal om köp av periodbiljett (19 § lagen (2015:953)) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Det finns inget undantag till denna rättighet.

Konsumentverket vill påpeka att det redan finns en skyldighet för transportörer att informera om säkerhets- och trygghetsfrågor i kollektivtrafik (7 § 7 p. lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter). När sådan information lämnas ska särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning (9 § lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter).

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också jurist Fanny Forsling och föredragande jurist Maja Lindstrand deltagit.

 __________________________

Joachim Allard, beslutande
Maja Lindstrand, föredragande