Konsumentverkets remissyttrande gällande EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Remissyttrande: 23 augusti 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2021/660
Ert diarienr: I2021/02043

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har följande synpunkter och kommentarer till förslag till ändring av direktivet.

Artikel 2 – Prisbegreppet

Konsumentverket har noterat att det i förslaget används flera prisbegrepp, varav ett är nytt. I artikel 2 i den föreslagna förordningen nämns och definieras begreppet ”ad hoc price”, men i till exempel artikel 4 nämns endast begreppet ”price”. Information om pris är en av de viktigaste faktorerna som en konsument tar hänsyn till vid ett affärsbeslut och utgör väsentlig information. Priset ska alltid framgå tydligt när en näringsidkare tillhandahåller en bestämd produkt till konsument. Det gäller oavsett om det rör sig om ett så kallat ad hoc-pris eller inte. Begreppet ”ad hoc price” som används i den föreslagna förordningen är ett begrepp som inte används i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter. Att använda begreppet ”ad hoc price” i vissa artiklar som dessutom inte återfinns i prisinformationsdirektivet (98/6/EG) riskerar därför att förvirra. Konsumentverkets rekommendation är att det begreppet inte bör användas.

Artikel 3 – Utbyggnad av infrastruktur

Konsumentverket är positiv till förslaget om utbyggnad av infrastrukturen. Enligt förslaget ska medlemsstaterna säkerställa att det finns tillräckligt med publika laddpunkter med tillräcklig effekt tillgängligt i förhållande till antalet lätta laddbara fordon som finns på marknaden. Konsumentverket anser att det även bör beaktas att det finns tillräckligt många laddstationer på samma plats. Eftersom elbilar kan ta viss tid att ladda bör risken minimeras att dessa är upptagna av andra och att köbildning skapas, vilket ibland kan vara ett problem för konsumenter idag.

Artikel 5.2, 5.3, 5.4 och 5.5 – Betalning av laddning och utformning av laddpunkter

Av förslaget framgår att den som är driftsansvarig för en publik laddpunkt ska se till att laddning kan ske vid enstaka tillfällen utan att något kontrakt över längre tid ingås samt att det är möjligt att betala laddningen med ett betalkort. Konsumentverket har nyligen genomfört en granskning av den prisinformation som lämnas på publika laddstationer för laddbara personbilar mot bakgrund av prisinformationslagens (2004:347) krav. I granskningen noterades en del brister. Bristerna bestod i att prisinformationen i vissa fall saknades, var inkorrekt eller lämnades först efter att laddningen hade slutförts.

Enligt 6 § i prisinformationslagen ska prisinformation lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter. Av 10 § följer att priset ska vara korrekt och tydligt. I artikel 5.5 i förslaget uppställs ett krav på att ad hoc-priset inklusive eventuella tilläggsavgifter tydligt ska framgå. Konsumentverket är positiva till att det förtydligas när och hur priset för laddningen ska lämnas samt att det uppställs krav på smarta elmätare. Det ökar konsumentens förutsättningar att fatta väl avvägda affärsbeslut. Som ovan nämnt ska konsumenten dock erhålla prisinformation i enlighet med direktiv 98/6/EG. Även i denna artikel blir det förvirrande använda begreppet ”ad hoc-price”. Ett generellt och enhetligt prisbegrepp bör användas.

Viktigt att understryka är också att prisinformationen ska lämnas i omedelbar närhet till den produkt som säljs (se till exempel Konsumentverkets vägledning om prisinformation). Det innebär att prisinformationen enligt kraven i prisinformationslagen i vissa fall behöver lämnas på den fysiska laddpunkten. Så är exempelvis fallet om konsumenten inte behöver använda mobilapplikation eller gå in på en hemsida för att initiera eller betala för laddningen. Tekniska förutsättningar att kunna lämna prisinformation på själva laddpunkten bör beaktas vid bestämmandet av eventuella krav på laddpunkternas utformning. Det gäller särskilt om laddpunkterna ska vara försedda med betalkortslösningar för ad hoc-betalningar.

Artikel 17.3 – Information om enhetspriser för alternativa bränslen

Av nuvarande artikel 7.3 i direktiv 2014/94/EU följer att när bränslepriser visas vid en tankstation ska, i tillämpliga fall och särskilt när det gäller naturgas och vätgas, en jämförelse mellan relevanta enhetspriser för alternativa drivmedel visas i informationssyfte. Artikeln har delvis ett syfte att få konsumenten att i ett framtida köpbeslut välja ett fordon som drivs på ett alternativt drivmedel. Den föreslagna artikel 17.3 liknar till stor del den nuvarande artikel 7.3 i direktivet.

Vid stundande revidering anser Konsumentverket att det bör övervägas om informationen om enhetspriser för alternativa drivmedel istället bör finnas där fordonen säljs eftersom det är i den situationen konsumenten faktiskt har möjlighet att välja fordon och drivlina. När konsumenten befinner sig på tankstationen kan det vara svårt att ta till sig informationen samtidigt som möjligheterna att välja ett annat mer miljöfördelaktigt drivmedel till sitt befintliga fordon är begränsat. Vidare utgör de enhetspriser som ska lämnas inte samma typ av prisuppgifter som omfattas av prisinformationslagen (2004:347). Det pris som prisinformationslagen tar sikte på är exempelvis det pris som konsumenten faktiskt betalar för drivmedlet i samband med tankning. Enhetspriserna är endast ett genomsnittligt värde baserat på det pris som tillämpats de senaste tre månaderna för ett visst drivmedel. Det har således ingen koppling till det pris som konsumenten faktiskt betalar, utan är endast ett relativt genomsnittsvärde som anges i informationssyfte. Det finns därför en identifierad risk att enhetspriset och försäljningspriset kan förväxlas.

Artikel 7.3 i det nuvarande direktivet exemplifierar att enhetspriserna särskilt ska visas för naturgas och vätgas. I revideringen föreslås att naturgas ska tas bort och ersättas av el. Att el nämns är positivt och hör ihop med den stora ökningen av elbilar.

Informationen om enhetspriserna riskerar i vissa fall att slå fel eftersom artikel 7.3 i direktiv 2014/94/EU endast tar hänsyn till den ekonomiska aspekten och fordonens förbrukning. Värt att nämna är att det finns flera alternativa drivmedel vars främsta positiva miljöegenskap ligger i minskade utsläpp. Det innebär att några alternativa drivmedel som presenteras i informationen får ett högre enhetspris per 100 km än de fossila drivmedlen, vilket kan hämma artikelns syfte. Konsumentverket anser därför att informationen om enhetspriserna inte endast bör visa den ekonomiska aspekten av val av drivmedel, utan även beakta olika drivmedlens miljöaspekter ur ett helhetsperspektiv.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också juristen Charlotte Söderlund och föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Cathrine Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande