Remissyttrande - gällande promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Remissyttrande: 23 april 2021

Vårt diarienummer: 2021/330
Ert diarienummer: I2021/00867

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Cathrin Lundqvist                                      Kristina Difs
Beslutande                                                 Föredragande