Remissyttrande - promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Remissyttrande: 1 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2021/114
Ert diarienr: I2020/02973

Miljödepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande