Remissyttrande gällande promemorian Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter

Remissyttrande: 30 september 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/773
Ert diarienummer: M2021/01748

Infrastrukturdepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande