Konsumentverkets remissyttrande gällande promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Remissyttrande: 16 november 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/794
Ert diarienummer: Fi2021/03144

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.


__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande