Remissyttrande - ”Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden” (SOU 2020:64)

Remissyttrande: 19 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2021/91
Ert diarienr: Fi2021/00299

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också föredragande jurist Josefin Holmberg deltagit

__________________________
Joachim Allard, beslutande
Josefin Holmberg, föredragande