Remissyttrande - Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6

Remissyttrande: 3 maj 2021

Vårt diarienummer: 2021/187
Ert diarienummer: Ju2021/00749

Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt

9.2 Verktyg för tidig varning

Utredaren gör bedömningen att det i Sverige redan finns flera mekanismer för att fånga upp varningssignaler för överskuldsättning såvitt gäller skuldsanering och att direktivet därmed uppfylls. Ett exempel på sådana mekanismer som nämns är att kommunerna är skyldiga att erbjuda budget- och skuldrådgivning till skuldsatta. Konsumentverket konstaterar att det finns kommuner vars budget- och skuldrådgivning endast har resurser avsatta för att hjälpa till med framförallt ansökan om skuldsanering och många av de som söker hjälp hos budget- och skuldrådgivningen gör det först när de redan har långtgående skuldproblem eller till och med redan har hamnat i verkställighet. För att i ett tidigare skede förhindra överskuldsättning vill Konsumentverket betona att förslaget om ett skuldregister, som lyfts av flera myndigheter och även omnämns i Konsumentverkets rapport 2021:1 Konsument på kredit, kan vara ett sätt att förhindra överskuldsättning.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. Malin Broberg, juristen Anna Hult och föredragande utredaren Margareta Lindberg deltagit.

 

Cathrin Lundqvist, beslutande
Margareta Lindberg, föredragande