Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Remissyttrande: 31 augusti 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/661
Ert diarienummer: Fi2021/02661

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Katarina Jacobson, föredragande