Remissyttrande avseende promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Ds 2020:30)

Remissyttrande: 29 april 2021

Vårt diarienummer: 2021/119
Ert diarienummer: Fi2021/00428

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.v@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Gabriella Fenger-Krog deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Gabriella Fenger-Krog, föredragande