Remissyttrande- Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Remissyttrande: 19 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1331
Ert diarienr: Fi2020/05177

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

5.6 Rätt att förbjuda marknadsföring av ett erbjudande om gräsrotsfinansiering 

I EU:s förordning om gräsrotsfinansiering kapitel V regleras marknadsföringskommunikation. Marknadsföringskommunikation definieras i förordningen som ”information eller kommunikation från en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster till en presumtiv investerare eller presumtiv projektägare om de tjänster som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster erbjuder, utöver den information till investerare som krävs enligt denna förordning”. I promemorian föreslås dock att begreppet "marknadsföring" ska användas istället för ”marknadsföringskommunikation”. Konsumentverket avstyrker förslaget i den delen och föreslår att begreppet marknadsföringskommunikation används i den svenska lagen.

Definitionen av ”marknadsföring” enligt svensk rätt är vidare än ”marknadsföringskommunikation” enligt förordningen. Således kommer det, såvitt verket förstår, finnas tillfällen då både Finansinspektionen och Konsumentverket har möjlighet att utöva tillsyn och förbjuda marknadsföring av ett gräsrotsfinansieringserbjudande. Vad gäller Finansinspektionens beslut kan de överklagas till förvaltningsdomstol och beträffande Konsumentombudsmannens rättsliga ingripanden sker en sådan prövning i patent- och marknadsdomstolarna. Konsumentverket ser en risk för att domstolspraxis kan utvecklas olika med två olika domstolar.  

För att ett effektivt samråd mellan Konsumentverket och Finansinspektionen ska kunna fungera är det av stor vikt att samarbetet i form av utbyte av information och samråd om tillsynsinsatser inte begränsas av sekretessbestämmelser. 

8 Det skadeståndsrättsliga ansvaret för brister i innehållet i investeringsfaktabladet bör åligga projektägaren

Konsumentverket tillstyrker förslaget att det skadeståndsrättsliga ansvaret för brister i innehållet i investeringsfaktabladet bör åligga projektledaren, då detta enligt verkets mening får anses mest lämpligt ur ett investerarskyddsperspektiv. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult, jurist Anna Gunnarsson samt enhetschef Gabriella Fenger-Krog deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande