Remissyttrande över kompletterande promemoria till betänkandet ”Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)”

Remissyttrande: 17 maj 2021

Vårt diarienummer: 2021/381
Ert diarienummer: UD2021/04158

Utrikesdepartementet
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

 

Konsumentverket har följande synpunkter på den kompletterande promemorian.

I 27 § 3 st. produktsäkerhetslagen (2004:451) återfinns ytterligare en hänvisning till förordning 765/2008 som behöver justeras när den nya marknadskontrollförordningen träder i kraft.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschefen Kristofer Johannesson, juristen Åsa Persson och föredragande juristen Elisabeth Andréasson deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Elisabeth Andréasson, föredragande