Remissyttrande gällande Fjärrkyleförordning, Förordning om energimätning i byggnader och Förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)

Remissyttrande: 30 september 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/685
Ert diarienummer: I2021/02108

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande