Remissyttrande - Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Remissyttrande: 4 maj 2021

Vårt diarienummer: 2021/222 
Ert diarienummer: Fi2021/01011

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult och jurist Anna Gunnarsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande                                            
Anna K Hult, föredragande