Remissyttrande - Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur

Remissyttrande: 5 februari 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr:2021/57
Ert diarienr: S2019/01775

s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

 

Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur och Regeringskansliets kompletterande promemoria om sekretess och tystnadsplikt till Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur.

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 _______________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

 _______________________

Joachim Allard, beslutande
Johan Olsson, föredragande