Remissvar M2021/02061 Konsumentverket

Remissyttrande: 11 november 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/947
Ert diarienummer: M2021/02061

m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter på remissen Promemoria Miljösanktionsavgift och tillstånd.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, Avdelningschef.
I handläggningen har föredragande enhetschef Karoline Sjölander deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Karoline Sjölander, föredragande